موسیو قهوه لاته

موشن گرافیک و تصویرسازی

شرح پروژه

موشن گرافیک و تصویرسازی

تکنیک ها

استفاده از المان ها

ترکیب و استفاده از المانها باعث پویایی بیشتر تصویر می شود

تصویرسازی

توجه به ویژگیهای برند به خاص شدن تصویر کمک ویژه ای می کند

پروژه های مشابه